Commissies

De Leidse gemeenteraad neemt in de gemeenteraadsvergaderingen veel besluiten over de stad. Een afvaardiging van de raad bereidt elk besluit voor in een van de vier raadscommissies. 

Raadscommissies

De vier commissies die de raad adviseren zijn elk gespecialiseerd in een aantal onderwerpen. De commissies heten Onderwijs en SamenlevingWerk en MiddelenStedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Op de pagina per commissie staat een overzicht van welke onderwerpen in de commissie behandeld worden.

Leden van raadscommissies

Van iedere fractie in de gemeenteraad zitten er één of meer raadsleden en/of duo-leden in de raadscommissies. De grootte van de fracties bepaalt hoeveel leden van die fractie lid mogen zijn van een commissie. In totaal heeft elke commissie maximaal 13 leden. Verder heeft elke raadscommissie een commissievoorzitter die de vergadering leidt en een commissiegriffier die de commissievoorzitter daarbij ondersteunt.

Hoe werkt een commissie?

De raad ontvangt raadsvoorstellen van het college van burgemeester en wethouders. De leden van de commissie waar het voorstel thuishoort, bespreken het in hun vergadering. Zij bespreken hun mening over het voorstel en vertellen elkaar wat zij denken dat aangepast zou moeten worden. In de commissies wordt niet over een raadsvoorstel gestemd. Dat gebeurt in de raad. Alle regels rondom de commissies zijn vastgelegd in een plaatselijke wet: de verordening op de raadscommissies.

Inspreken bij een commissie

Leidenaren of andere mensen die betrokken zijn bij een onderwerp kunnen hun mening over een voorstel of onderwerp geven tijdens een commissievergadering. Dit heet inspreken. Door in te spreken vertellen zij de gemeenteraad wat zij van een plan vinden. Inspreken kan alleen als de inspreker zich van tevoren heeft aangemeld via het aanmeldformulier

De andere commissies

Naast de vier raadscommissies zijn er nog drie andere commissies die op een andere manier werken.