De 'Handreiking samenwerken in de stad' is vastgesteld

31 mei 2024

De gemeenteraad is altijd zeer betrokken als het gaat over participatie en maakt zich daar soms ook zorgen over. In de vorige raadsperiode is dan ook gevraagd om een handelingsperspectief participatie. Donderdag 16 mei heeft de raad de ‘Handreiking samenwerken in de stad’ vastgesteld. De raad is niet alleen positief over de inhoud, maar vooral ook over de wijze waarop samen met de stad de handreiking is opgesteld.

De raad is positief over de handreiking en over de totstandkoming

Met veel plezier heeft de raad de ‘Handreiking samenwerken in de stad’ besproken in de commissie van 18 april en in de raad van 16 mei. De raad is positief over de handreiking en vraagt om altijd te streven naar een zo hoog mogelijk niveau van participatie. De raad spreekt de wens uit dat de handreiking goed wordt gebruikt en dat dit terug te zien is in de komende participatietrajecten. Daarom is de raad blij dat het wordt betrokken bij de evaluatie. Door aangenomen moties tijdens de bespreking in de gemeenteraad van 16 mei, is de handreiking aangepast: het meewegen van de belangen van dieren en natuur wordt onderdeel van participatietrajecten, net als de belangen van toekomstige bewoners. 

Een handreiking als houvast 

De ‘Handreiking samenwerken in de stad’ omschrijft hoe de gemeente, inwoners en mensen die ideeën en plannen hebben voor de stad, samen kunnen werken. Omdat participatie altijd maatwerk is, biedt deze handreiking heldere afspraken over participatie voorafgaand aan besluitvorming. 

De handreiking als voorwaarde voor een goede belangenafweging

Leiden wil dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar inbreng te leveren op plannen van de gemeente of initiatiefnemers. Dat vraagt om een gelijk speelveld: alle belanghebbenden hebben toegang tot dezelfde informatie. Ook uniformiteit en voorspelbaarheid van participatietrajecten zijn nodig. De Omgevingswet vraagt daar om. Hiervoor worden participatietrajecten vooraf actief aangekondigd en in participatierapportages wordt vastgelegd wat er met de inbreng is gedaan. De ‘Handreiking samenwerken in de stad’ biedt daarbij een kader voor participatietrajecten van zowel de gemeente zelf als van initiatiefnemers. Hierdoor komen alle belangen rond een vraagstuk goed in beeld. Het college en de gemeenteraad zijn dan in staat om op basis van de verkregen informatie een goede belangenafweging te maken. 

De handreiking is samen met de stad opgesteld 

De handreiking is niet alleen door de gemeente opgesteld. Een adviesgroep ‘Samenwerken in de stad’ bestaande uit ervaringsdeskundigen op het gebied van participatie, het bewonerscollectief Leidse Gesprekken, wijkverenigingen en het Centrum management hebben meegewerkt aan het opstellen van de ‘Handreiking samenwerken in de stad’. Ook is uitgebreid gesproken met jongeren (scholieren en studenten), georganiseerde partijen als wijkverenigingen, Leidenaren die zich inzetten voor een inclusief Leiden, Leidenaren met een migratieachtergrond, internationals, ondernemers, bewonersinitiatieven en lokale experts. 

Meer informatie

De ‘Handreiking samenwerken in de stad’ is hier te vinden en wordt actief gedeeld met diverse partijen in de stad zoals bijvoorbeeld projectontwikkelaars, wijkverenigingen ondernemers en bewonersinitiatieven.