Leidse informateurs adviseren coalitie GroenLinks, D66, PvdA en CDA

8 april 2022

De informateurs vinden dat de combinatie van de huidige collegepartijen, aangevuld met het CDA, de gezochte inhoudelijke verbreding biedt en recht doet aan de verkiezingsuitslag. Een tweede advies is om een beleidsakkoord op hoofdlijnen te maken zodat er meer ruimte is voor nadere uitwerking met de raad en met de stad.

Dit heeft het informateursteam laten weten aan opdrachtgever GroenLinks. GroenLinks heeft het rapport van de informateurs vervolgens aangeboden aan de raad met een brief waarin de vervolgstappen worden toegelicht.

Brede coalitie

Bijna alle fracties steunen een coalitie met een bredere politieke basis ten opzichte van de huidige coalitie. Dit is op de eerste plaats (getalsmatig) van belang voor een stabiele basis voor de coalitie. Daarnaast zorgt een breed college voor een betere afspiegeling van de politieke voorkeuren, en daarmee een betere weerspiegeling van de raad. De door de informateurs voorgestelde coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en CDA zou steunen op een meerderheid van 22 van de 39 zetels in de gemeenteraad. 
De informateurs adviseren ook twee terugvalopties. De twee combinaties die zij daarbij zien, zijn een samenwerking van GroenLinks, VVD, PvdA en CDA, steunend op 21 zetels, of een combinatie van GroenLinks, D66, PvdA en VVD met samen 25 zetels.

Advies over inhoud van beleidsakkoord

De informateurs spraken met de fracties over belangrijke thema’s zoals verduurzaming van de stad, de volkshuisvesting, het sociaal domein en de financiering van de gemeentelijke ambities.
In de onderhandelingen bij het beleidsakkoord zullen hierin keuzes gemaakt moeten worden. Politiek bestaat bij gratie van verschillende opvattingen. Partijen hebben elk hun eigen ideeën, hun eigen opvattingen. Desondanks zien de partijen, vanuit die eigen opvatting, wel dezelfde problemen en uitdagingen voor de stad waar de komende jaren belangrijke besluiten over genomen moeten worden.

Bestuurscultuur

De informateurs geven aan de gemeenteraad en het nieuw te vormen college een aantal bouwstenen mee voor een goede bestuurscultuur. Door op korte termijn een aantal zaken met elkaar op te pakken, kan een nieuwe impuls gegeven worden aan de verbetering van de samenwerking en de bestuurscultuur. Aandachtspunten hierbij zijn het heroverwegen van de huidige vergaderstructuur, het onderzoeken van mogelijkheden de werkdruk voor raadsleden te verminderen en de ruimte voor de raad in de verhouding college-raad. Bij deze zaken staat het creëren van meer ruimte voor participatie met de stad centraal. De huidige structuur van vergaderingen prikkelt niet om het gesprek met de stad en met experts aan te gaan in de fase dat de raad aan zet is.

Proces

Na de verkiezingen heeft GroenLinks als grootste partij het voortouw genomen voor het vormen van een nieuwe coalitie en hiervoor een informateursteam aangewezen. In de afgelopen weken spraken informateurs Rob van Lint, Yvonne van Delft en Mart Keuning met vertegenwoordigers van alle 10 de fracties in de gemeenteraad. De informateurs hebben op basis van deze gesprekken een adviesrapport opgesteld met drie aandachtspunten: bouwstenen voor een nieuw beleidsakkoord en een goede bestuurscultuur, inhoudelijke raakvlakken en tegenstellingen tussen partijen en bestuurlijke ambities en bereidheid tot collegedeelname van partijen.