Samenwerking rondom begroting

25 november 2021

Elk najaar behandelt de gemeenteraad de programmabegroting. Hierin geeft het college van burgemeester en wethouders een overzicht van wat het volgend jaar van plan is uit te geven en aan welke onderwerpen.

De gemeenteraad heeft eerder deze maand de programmabegroting 2022-2025 besproken. Naast het overleg over het totale bedrag heeft de raad ook vergaderd over extra geld dat Leiden gaat ontvangen.

De fracties werken samen

In de herfst wordt ieder jaar bekend hoeveel geld de gemeente uit het gemeentefonds van het rijk krijgt. Dit geld is de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten om alle taken uit te voeren. Dit jaar heeft Leiden extra geld gekregen, waar de raad een bestemming voor kon bepalen. Omdat er maar een bepaald bedrag beschikbaar was, konden niet alle ideeën van de fracties hiervan betaald worden. De fracties hebben daarom met elkaar gekeken hoe ze het geld het beste over al hun voorstellen konden verdelen. Door hier samen afspraken over te maken, konden ze het geld over de plannen verdelen waar de meeste partijen achter stonden. Het is bijzonder dat alle partijen op deze manier met elkaar hebben samengewerkt. Door deze samenwerking wordt een deel van het geld aan andere plannen uitgegeven dan het college had voorgesteld. Het is niet gelukt om alle partijen bij elkaar te krijgen vanwege inhoudelijke verschillen. Negen van de tien fracties hebben samen een voorstel gemaakt waar veertien ideeën in waren verwerkt. Het voorstel werd met een ruime meerderheid aangenomen.

De begroting en alle voorstellen zijn te vinden op Politiek Portaal.